ervaringsgerichte supervisie 

Wat is supervisie?
Supervisie is een leertraject voor mensen die beroepsmatig met mensen werken. Dit traject vindt plaats onder begeleiding van een supervisor. De supervisor is een ervaren professional die verantwoordelijk is voor het scheppen van een open en krachtige leeromgeving. De supervisor bewaakt dat de supervisie gaat over het ervaringsgericht leren van het werk en dat de supervisant zich daarin zelf reguleert. In de interactie tussen supervisor en supervisant worden kennis, vaardigheden, waarden en normen overgedragen. Het supervisietraject is gericht op het bewust leren hanteren van de beroepsmethodiek en helpt de professionaliteit van de supervisant uit te bouwen en actueel te houden. Ervaren beroepsbeoefenaren kunnen door middel van supervisie hun professionele standaard op peil houden en/of opfrissen. Het zelflerend vermogen van de supervisant ontwikkelt door te reflecteren op situaties waar hij of zij in het werk tegenaan loopt. Niet het probleem staat centraal, maar de manier hoe je er mee omgaat.

Doelgericht
Binnen supervisie wordt doelgericht en systematisch gewerkt. De supervisant formuleert zijn eigen leerdoelen, omdat de persoon van de supervisant met zijn eigen kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen in zijn beroepsontwikkeling centraal staat. Door voortdurend de relatie te onderzoeken tussen denken, voelen, doen en willen ontstaat inzicht in het eigen handelen en in het contact met anderen. Supervisanten leren om de eigen ervaringen opgedaan in de beroepsuitoefening zodanig te overdenken en te doorzien dat het leidt tot een beter functioneren.
Tijdens supervisie kan op basis van nieuwe inzichten geëxperimenteerd worden met ander gedrag. Supervisie verhoogt de effectiviteit van het persoonlijk functioneren en kan leiden tot het afnemen van spanningen binnen het werk waardoor het werkplezier toeneemt!


Reflectieverslagen
Vanwege het reflectieve karakter op de eigen werksituatie en werkhouding, maakt het reflectieverslag een vast onderdeel uit van supervisie. Na elke zitting schrijft de supervisant een reflectieverslag over de voorgaande zitting. Daarin komt naar voren wat de oogst was van de vorige zitting en wat men met deze oogst heeft gedaan binnen de werksituatie. Tevens schrijft de supervisant voor elke  zitting een werkinbreng over een actuele werksituatie waarover een leervraag bestaat, zodat daarop binnen de volgende zitting kan worden gereflecteerd.

Traject
Het betreft een reeks van 10-15 zittingen die een maal per 2 weken plaatsvinden. De duur per zitting is afhankelijk van het aantal deelnemers. Zie tarief. Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek wordt bij wederzijds akkoord voor het traject een contract opgesteld met afspraken en voorwaarden. Er vinden tijdens het supervisietraject 3 evaluaties plaats: na 3 zittingen, na 7 zittingen en tijdens de laatste zitting.

Waarborging LVSC
De supervisor is geregistreerd bij de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching). Dat betekent dat supervisanten een gewaarborgd traject zullen ingaan wat hen bij het succesvol en geheel doorlopen daarvan een erkend bewijs van deelname oplevert. Supervisietrajecten van vaktherapeuten zijn geldig voor het Register Vaktherapie.  

Samengevat
Samenvattend kan worden gezegd dat tijdens supervisie de supervisant door middel van reflectie leert om een eigen interne supervisor te ontwikkelen. Dit helpt om disfunctionele patronen binnen de beroepsuitoefening te doorbreken. Dit verhoogt de effectiviteit van het persoonlijk functioneren maar ook het plezier binnen het werk dat wordt uitgeoefend.